Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, a także wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przed upływem terminu, na jaki została zawarta, stanowi przejaw woli jednej ze stron zawartego stosunku prawnego, u podstaw którego leży brak chęci kontynuowania współpracy. Zostawiając na boku kwestię przyczyn rozwiązania stosunku pracy, warto podkreślić, iż forma oraz sposób złożenia oświadczenia niejednokrotnie mają kluczowe znaczenie w ewentualnym postępowaniu sądowym.

Przede wszystkim pamiętać trzeba, iż zarówno pracownik, jak i pracodawca, mogą wyrazić swoją wolę rozwiązania stosunku pracy w dowolnej formie, o ile będzie ona zrozumiała dla drugiej strony. Mimo wszystko, ze względów dowodowych, preferowana jest forma pisemna. Zgodnie z ogólnymi zasadami, stanowionymi przepisami kodeksu cywilnego, oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

W praktyce często spotykane jest, iż pracownik, podejrzewający że pracodawca nosi się z zamiarem rozwiązania z nim umowy o pracę, decyduje się nie podejmować kierowanych do niego przesyłek pocztowych z nadzieją, iż nieodebranie pisma pozbawia oświadczenie pracodawcy mocy wiążącej. Przekonanie takie, w świetle przytoczonego powyżej przepisu, jest jednak błędne. Korespondencja niepodjęta faktycznie może zostać zwrócona do nadawcy, jednakże pracownik nie zachowa z tego tytułu posady. Co więcej, wyrządzić może sobie dodatkową krzywdę w przypadku, gdy kwestionuje zasadność oświadczenia woli pracodawcy, gdyż terminy wniesienia odwołania do sądu biegną od dnia złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy, to jest od dnia, gdy pracownik miał możliwość zapoznać się z oświadczeniem pracodawcy. Pamiętać trzeba, iż pracodawca, który decyduje się złożyć pracownikowi oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę, najprawdopodobniej zrobi to za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub przesyłki pocztowej, wysłanej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu z łatwością pozna datę, w której pracownik mógł zapoznać się z korespondencją, jednak umyślnie z tej możliwości nie skorzystał.

Innym sposobem wypowiedzenia umowy jest złożenie oświadczenia w formie ustnej. W takim wypadku zaleca się, by w pobliżu znajdowali się świadkowie, których ewentualne zeznania będą w stanie potwierdzić ponad wszelka wątpliwość, kiedy doszło do rozwiązania umowy lub rozpoczęcia okresu wypowiedzenia.

Warto wspomnieć również, iż błędne jest powszechne przekonanie, jakoby strona, do której kierowane jest oświadczenie, musiała potwierdzać w jakikolwiek sposób jego otrzymanie, czy też przyjęcie do wiadomości. Prawdą jest, iż oświadczenie takie stanowi trudno podważalny dowód, jednakże jego brak nie warunkuje nieważności, czy też nieskuteczności oświadczenia.

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *