Pracodawcy coraz chętniej decydują się na zatrudnianie pracowników będących obywatelami innych państw, również tych, które nie są członkami Unii Europejskiej. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają nawiązanie stosunku pracy pomiędzy cudzoziemcem, a polskim pracodawcą, żeby jednakże możliwe było zatrudnienie cudzoziemca z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę bądź wpisanie do właściwej ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku zastosowanie znajdą przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce możliwe jest po spełnieniu szeregu warunków, przepisy powołanej powyżej ustawy stanowią bowiem, że aby podjąć pracę, cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także  powinien mieć odpowiednią podstawę pobytu na terytorium Polski, tzn. taką, która uprawnia go do wykonywania pracy albo, ściślej mówiąc, nie wyklucza jej wykonywania, nie może to być np. wiza turystyczna.

W związku z zatrudnieniem cudzoziemca ustawa nakład również pewne obowiązki na podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, czyli pracodawcę, gdyż to pracodawca jest obowiązany uzyskać dla cudzoziemca zezwolenie na pracę. Zezwolenie to jest wydawane przez właściwego wojewodę.

Kompleksowa obsługa prawna – zatrudnienie cudzoziemców 

Obsługa prawna zatrudnienie cudzoziemców

Zasadą jest, iż wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu zatrudniającego, jednakże w przypadku cudzoziemca delegowanego do pracy na terytorium RP będzie to wojewoda właściwy dla siedziby podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany lub dla głównego miejsca wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Polski.

W sytuacji delegowania cudzoziemca w ramach usługi eksportowej wniosek powinien zaś wpłynąć do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego taka usługa jest świadczona. Uzyskanie zezwolenia nie jest natomiast konieczne w przypadku, gdy wobec danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane albo cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Zezwolenie na pracę wydawane jest przez wojewodę na maksymalnie 3 lata, z kolei wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Wyjątek od powyższego stanowi powierzenie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem powiadomienia o tym w terminie 7 dni, w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie.

Zatrudnienie cudzoziemca jest ponadto możliwe na podstawie oświadczenia zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy, czyli na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Z uwagi jednakże, iż jest to tryb uproszczony zatrudnienia osoby obcego pochodzenia, może on być stosowany tylko po spełnieniu przesłanek ustawowych.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia, zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca pochodzącego z Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy, jeżeli wykonywana przez niego praca nie jest związana z działalnością sezonową oraz okres wykonywania pracy jest nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Żeby jednakże cudzoziemiec mógł zostać zatrudniony w tym uproszczonym trybie, przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, na wniosek pracodawcy, powiatowy urząd pracy musi wpisać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Praca cudzoziemca ma być wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli np. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która działała w jego imieniu, zostali prawomocnie ukarani za zatrudnianie cudzoziemca nieposiadającego zezwolenia na pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

four × five =