Umowy o zakaz konkurencji zawierane zgodnie z przepisami Kodeksu pracy mają przede wszystkim na celu ochronę interesów pracodawcy przed nieuczciwymi działaniami pracownika i są to umowy obecnie bardzo powszechnie zawierane. Pamiętać jednak należy, że zakaz konkurencji dotyczy również członków zarządu spółek kapitałowych, a więc spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej.

Zakaz konkurencji w przypadku spółek kapitałowych nie wynika jednakże z woli samej spółki, lecz wprost z przepisów ustawy, członek zarządu spółki kapitałowej związany jest zatem zakazem konkurencji niezależnie od tego czy umowa w tym przedmiocie została z nim zawarta.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie spółek handlowych, członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Uregulowany w Kodeksie spółek handlowych zakaz konkurencji jest ściśle związany z pełnioną przez daną osobą funkcją, istnieje on więc niezależnie od tego czy członek zarządu jest wspólnikiem w spółce, czy też nie.

Ponadto, ustawowy zakaz konkurencji dotyczy osób uprawnionych do zarządzania i reprezentowania danej spółki, choć oczywiście nie jest wykluczone, aby wprowadzić np. w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zakaz konkurencji wobec członków rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, a także samych wspólników.

Ustawowy zakaz konkurencji dotyczy członków zarządu spółek kapitałowych, warto więc pamiętać o wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2015 r., sygn. akt: III AUa 640/15, w którym Sąd wskazał, iż „status prawny członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201-211 KSH. W świetle tych unormowań za członka zarządu można uznawać tylko osobę, która w przewidzianym prawem trybie powołana została na tę funkcję i której mandat nie wygasł. Zakwalifikowanie danej osoby jako członka zarządu nie jest natomiast zależne od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spełnia ona swoje obowiązki w spółce. Za członka zarządu nie można też uznawać osoby, której mandat wygasł, a która nadal faktycznie wykonuje obowiązki przynależne członkowi zarządu”.

W doktrynie podkreśla się, iż przez zajmowanie się interesami konkurencyjnymi należy rozumieć prowadzenie we własnym lub cudzym imieniu, bezpośrednio lub pośrednio działalności tego samego rodzaju co działalność danej spółki. Ponadto, przez pojęcie to należy również rozumieć wszelkie inne zachowanie podejmowane w interesie innego podmiotu, które odnoszą się i mają wpływ na działalność spółki.

Przeczytaj także:

Działalność konkurencyjna pracownika, a odszkodowanie dla pracodawcy.

Działalnością konkurencyjną będzie więc prowadzenie przez członka zarządu indywidualnie, we własnym imieniu i na własny rachunek, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności spółki, jak również działanie jako pośrednik czy przedstawiciel działający w interesie konkurencyjnego przedsiębiorcy. Za działalność konkurencyjną uznane może zostać również występowanie przez członka zarządu w charakterze pełnomocnika lub prokurenta konkurencyjnego przedsiębiorcy oraz podejmowanie współpracy z podmiotem konkurencyjnym, jeżeli działania te mogą niekorzystnie wpłynąć na działalność spółki lub jej pozycję na rynku.

W przypadku naruszenia przez członka zarządu obowiązującego go zakazu konkurencji, spółka została wyposażona w kilka możliwości prawnych, aby ukrócić nieuczciwe praktyki członka zarządu i zminimalizować ich skutki, członek zarządu może więc zostać np. odwołany ze swojej funkcji bądź może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Pamiętać ponadto należy, że członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy, a więc spółka posiada względem członka zarządu roszczenie odszkodowawcze. Istotne ponadto jest, że jeżeli spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, wówczas każdy wspólnik może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

Potrzebujesz wsparcia prawników w swojej działaności – sprawdź naszą ofertę

Obsługa prawna firm Warszawa

 

Zakaz konkurencji pomiędzy członkiem zarządu, a spółką kapitałową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twelve − nine =