Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę mamy do czynienia w przypadku naruszenia przez pracodawcę jednego bądź kilku przepisów dotyczących jednostronnego zakończenia łączącego strony stosunku prawnego. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać rozwiązanie umowy: