Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, może zostać zastosowane i wykorzystane przez pracodawcę tylko w szczególnych okolicznościach i tylko, gdy zostaną spełnione przesłanki ustawowe uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania stosownego okresu wypowiedzenia.

Pracodawca może zwolnić pracownika w trybie natychmiastowym w przypadku gdy pracownik dopuszcza się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, utraci z własnej winy uprawnienia, które są konieczne do wykonywania danej pracy bądź gdy pracownik w trakcie trwania stosunku pracy popełni przestępstwo, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnianie na obecnie zajmowanym stanowisku.

Zwolnienie pracownika z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych nie może nastąpić za każde przewinienie którego dopuści się pracownik, gdyż zgodnie z ustawowym brzmieniem, naruszenie obowiązków musi być „ciężkie”. W judykaturze wykształcony został pogląd, iż uzasadnione zwolnienie z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych będzie tylko wówczas, gdy naruszenie zostało spowodowane przez pracownika świadomie, w sposób zawiniony przez niego oraz gdy stwarza zagrożenie dla interesów pracodawcy. Akademickimi wręcz przykładami przewinień za które można zwolnić pracownika dyscyplinarnie są: nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy, stawienie się do pracy pracownika w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu w trakcie pracy, narażenie na szkodę mienia pracodawcy czy kradzież mienia pracodawcy.

Zwolnienie z powodu zawinionej utraty uprawnień pracownika, które są konieczne do wykonywania danej pracy będzie uzasadnione np. w przypadku utraty prawa jazdy w wyniku orzeczenia sądu, bądź utraty prawa do wykonywania zawodu.

 Rozwiązanie umowy o pracę z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa może nastąpić w sytuacji, gdy łącznie zostaną następujące przesłanki: przestępstwo zostało popełnione w trakcie trwania stosunku pracy, który ma zostać rozwiązany, popełnienie przestępstwa nie budzi wątpliwości i jest oczywiste, bądź zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym, oraz popełnione przestępstwo dyskwalifikuje pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku. Warto w tym miejscu wskazać, iż jeżeli pracodawca dowiedział się w trakcie trwania umowy o pracę o wcześniej popełnionym przez pracownika przestępstwie i uzna, że przestępstwo to dyskwalifikuje pracownika z dalszego wykonywania powierzonych mu funkcji i zadań, wówczas pracodawca nie może zwolnić pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia z jego winy, może natomiast dokonać wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy i płacy, bądź rozwiązać umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Istotnym jest, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić tylko w ciągu miesiąca od uzyskania przez pracodawcę informacji o okoliczności uzasadniającej taki tryb rozwiązania umowy o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *