W przypadku wniesienie przez pracownika powództwa do sądu pracy, sąd orzekając co do istoty sprawy, może zasądzić przywrócenie pracownika do pracy. Pracownik przywrócony do pracy musi być przyjęty na swoje dotychczasowe stanowisko i za dotychczasowe wynagrodzenie.

            Pracownik przywrócony do pracy ma siedem dni na zgłoszenie swojej gotowości do jej podjęcia od dnia uprawomocnienia się wyroku. Zgłoszenie takie najlepiej złożyć pracodawcy w formie pisemnej. Ma to doniosłe znaczenie, gdyż w przeciwnym wypadku pracodawca może uznać, iż gotowość taka nie została zgłoszona, w wyniku czego pracownik nie odzyska swojego wcześniejszego stanowiska. Pisemność deklaracji o gotowości do podjęcia pracy ma również znaczenie ze względu na istniejące w orzecznictwie sądów rozbieżności, dotyczące interpretacji podjęcia przez pracownika pracy u poprzedniego pracodawcy. Część judykatury wyraża bowiem pogląd, iż samo podjęcie obowiązków służbowych u pracodawcy nie oznacza, iż pracownik wyraża zgodę na podjęcie pracy na dotychczasowym stanowisku. Skutkować to może na przykład zmianą wynagrodzenia. Zgodnie z odmiennym poglądem, wyrażenie przez pracownika gotowości do podjęcia pracy może natomiast przybrać dowolną formę, w tym właśnie podjęcie wykonywania obowiązków służbowych, zbieżnych z dotychczasowymi.

Do powyższego, siedmiodniowego terminu nie mają zastosowania przepisu cywilne dotyczące jego przywrócenia.

            Kodeks pracy przewiduje, iż siedmiodniowy termin na zgłoszenie swojej gotowości niezwłocznego podjęcia pracy może być przekroczony tylko z przyczyn niezależnych od pracownika. Co istotne, w doktrynie panuje zgodny pogląd, iż niedochowanie powyższego terminu nie musi się wiązać z zawinieniem pracownika. Wystarczającym uzasadnieniem jest bowiem niedoinformowanie pracownika przez pełnomocnika procesowego o prawomocności wyroku. Podkreśla się również, iż brak wiedzy pracownika o obowiązku zgłoszenia w terminie gotowości do podjęcia pracy nie wyłącza możliwości podjęcia zatrudnienia, w szczególności gdy termin ten nie został nadmiernie przekroczony.

            Warto wspomnieć również, iż pracownik, który w toku postępowania sądowego podjął inne zatrudnienie, ma możliwość powrotu do pracy na dotychczasowym stanowisku u poprzedniego pracodawcy na specjalnych warunkach. Może on bowiem, bez wypowiedzenia, za trzydniowym uprzedzeniem, rozwiązać umowę o pracę z tym pracodawcą w ciągu 7 dni od przywrócenia do pracy.

Przywrócenie pracownika do pracy przez Sąd

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *