Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub wypowiadając umowę bez okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wskazania przyczyny złożenia takiego oświadczenia woli. Te same przyczyny zobowiązany jest również wskazać reprezentującym pracownika organizacjom związkowym.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę ma doniosłe znaczenie, gdyż brak jego wyartykułowania powoduje, że wypowiedzenie umowy o pracę pozostaje niezgodne z przepisami prawa.

Istotnym jest również, iż wskazane w wypowiedzeniu umowy o pracę przyczyny muszą być sformułowane w sposób zrozumiały dla pracownika. Ponadto przyczyny te muszą być rzeczywiste i sprawdzalne.

Zgodnie z dominującym poglądem orzecznictwa, wskazanie zbyt ogólnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę nie jest wystarczające. Nie wystarczy zatem, by pracodawca wskazał, że pracownik nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Sformułowanie takie musi być dodatkowo poparte dowodami, że obowiązki faktycznie nie zostały zrealizowane oraz na czym polegało zaniedbanie pracownika.

Rzeczywistość przyczyn wypowiedzenia umowy pracę sprowadza się do ich sprawdzalności. Pracodawca musi mieć zatem świadomość, iż w toku ewentualnego procesu zobowiązany będzie wykazać, że przyczyny te faktycznie zaistniały oraz dowieść ich prawdziwości.

Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż wypowiedzenie umowy o pracę, nawet z podaniem sprawdzalnej, rzeczywistej przyczyny, może stanowić podstawę do uznania przez sąd bezskuteczności wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy przyczyna ta nie jest bezpośrednio związana czasowo z samym oświadczeniem woli o wypowiedzeniu. Przykładem takiego uzasadnienia może być na przykład wypowiedzenie umowy o pracę z powodu działania lub zaniechania pracownika, które miało miejsce w stosunkowo odległej przeszłości. Jeżeli bowiem nie wywiązanie się z konkretnego obowiązku nie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem łączącego strony stosunku prawnego, upływ czasu może sugerować, iż przyczyna ta nie jest prawdziwą przesłanką wypowiedzenia. Wynika z niej bowiem, iż mimo że pracownik dopuścił się pewnych zaniedbań, pracodawca zdecydował się kontynuować z nim współpracę.

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *