Spory na linii pracownik- pracodawca zawsze mogą się zdarzyć, jest to niejako wpisane w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, niestety jednakże większość z nich swój finał znajduje w sądzie. Postępowanie z zakresu prawa pracy generalnie toczy się według takich samych zasad jak zwykły proces, z uwagi jednakże na fakt, że przepisy mniej rygorystycznie określają obowiązki pracownika w takim procesie, gdyż uznawany jest on za stronę słabszą w stosunku do pracodawcy, zwrócić należy uwagę na pewne odrębności, które są charakterystyczne dla postępowań z zakresu prawa pracy.

Tak jak w „tradycyjnym” procesie, strona wnosząca pozew, czyli zwykle pracownik, jest powodem, z kolei pracodawca jest pozwanym. Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy może być wytoczone bądź przed sąd właściwości ogólnej pozwanego, czyli przed sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby pracodawcy, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Ponadto, do właściwości sądów rejonowych, bez względu na wartość przedmiotu sporu, a więc również wówczas, gdy wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, należą sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, a także sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym związane.

Pełnomocnikiem pracownika może być ponadto również przedstawiciel związku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakładu pracy, w którym mocodawca jest lub był zatrudniony.

Pozew złożyć należy na piśmie, w dwóch egzemplarzach, do właściwego sądu, w pozwie oczywiście należy powołać wszelkie twierdzenia, wnioski i dowody na ich poparcie. W przypadku jednakże, gdy powodem jest pracownik działający bez adwokata lub radcy prawnego, czyli bez profesjonalnego pełnomocnika, wówczas może on zgłosić powództwo ustnie do protokołu w sądzie właściwym.

W ten sama sposób może zgłościć także treść środków odwoławczych i innych pism procesowych. Następnie odpis pozwu sąd przesyła pracodawcy, który w zakreślonym przez sąd terminie powinien odnieść się do żądań i twierdzeń wysuwanych przez powoda, prezentując własne stanowisko w sprawie oraz stosowną argumentację i dowody.

Bardzo istotne jest, żeby odpowiedź na pozew została złożona w terminie i by zawierała ona wszystkie twierdzenia na które strona pozwana chce się w toku procesu powoływać, gdyż może to być jedyne pismo procesowe, które strona pozwana będzie mogła złożyć w toku procesu. Następnie sąd, również pisemnie, zawiadamia strony postępowania, czyli powoda i pozwanego, o terminie rozprawy, zatem jeśli w toku procesu zmieni się np. adres zamieszkania powoda, taką informację należy bezzwłocznie przekazać sądowi, gdyż jeśli sąd nie zostanie o tym fakcie pinformowany, wówczas wszelkie zawiadomienia i pisma będzie kierować na adres uprzednio podany i takie doręczenie będzie skuteczne.

Może się więc zdarzyć, że proces będzie się toczyć bez udziału powoda, a powód nie będzie mógł się później skutecznie bronić, że wyrok został wydany pod jego nieobecność, jeżeli z własnej winy zaniechał powiadomić sąd o zmianie miejsca zamieszkania.

Nowością w procesie z zakresu prawa pracy jest również, że jeżeli strona bez usprawiedliwionych powodów nie wykona w toku postępowania postanowień lub zarządzeń, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka i odmówić przyznania kosztów lub zastosować jeden z tych środków. Sąd nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu.

Gdy stroną tą jest jednostka organizacyjna, grzywnie podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie postanowień lub zarządzeń, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemożności jego ustalenia – kierownik tej jednostki. Powołana regulacja ma zastosowanie we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy i dotyczy wszystkich stron w tych sprawach występujących, w tym pracownika, jak również pracodawcy.

Strona niezadowolona z wyroku wydanego przez sąd, czyli zarówno pracownik, jak i pracodawca, może zasakarżyć wydane orzeczenie poprzez złożenie w odpowiednim terminie apelacji.

Prawa i obowiązki stron w postępowaniu przed sądem pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

8 + 11 =