Z dniem 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy zasady powierzania pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy. Obecnie regulacje w tym zakresie znajdziemy nie w rozporządzeniach ministra, lecz przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również zmianie uległo samo nazewnictwo, od stycznia bowiem funkcjonuje „oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”, a nie jak dotychczas „oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy”.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w powołanej powyżej ustawie, powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy; praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową, oraz okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy może zatem być wpisane jedynie w stosunku do cudzoziemca, który spełnia łącznie wszystkie wskazane powyżej warunki. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, czyli pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, ma z kolei obowiązek pisemnie powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Przeczytaj także:

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE

Zatrudnienie cudzoziemców

 

W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza: informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, czyli nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, adres stałego pobytu albo adres siedziby, numer telefonu oraz numer faksu, numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, w określonych okolicznościach oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom; informacje dotyczące cudzoziemca: imię (imiona) i nazwisko, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo, nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży, numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji oświadczeń; dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę cudzoziemcowi, stanowisko lub rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, okres lub okresy pracy oznaczone datami, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką godzinową lub miesięczną, wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu oraz dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, a więc nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, adres stałego pobytu albo siedziby.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. W określonych przypadkach starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

W związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kompleksowej obsługi prawnej firmy – skontaktuj się z nami

 

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy dla obcokrajowca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

ten + six =