Od 1 stycznia br. obowiązują nowe typy zezwoleń umożliwiające legalną sezonową pracę cudzoziemcom w Polsce. Szczegółowe przepisy w tym zakresie uregulowane zostały w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniach wydanych na podstawie wskazanej ustawy, a także w ustawie o cudzoziemcach, każdy więc pracodawca, który chce okresowo zatrudnić obcokrajowców powinien się z nimi zapoznać i podjąć działania czyniące zadość wymogom stawianym przez przepisy.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w zakresie następujących działalności: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Praca ta wykonywana być może na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę sezonową jest natomiast starosta według siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

W przypadku zaś zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia.

Wydanie przez starostę zezwolenia na pracę sezonową wymaga złożenia przez podmiot mający zamiar zatrudnić cudzoziemca stosownego wniosku, pamiętać jednakże należy, iż wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku oraz żeby dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców. Uzyskanie i złożenie takiej informacji wraz z wnioskiem nie jest jednakże konieczne w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi będącemu obywatelem: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy. 

Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje jednakże wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej oraz wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie albo wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje czynności w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Z kolei zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, u podmiotu dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące warunki: wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy o której mowa powyżej, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków; posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego; posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania; posiada ubezpieczenie zdrowotne w Polsce lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenia udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu następującego w danym roku kalendarzowym. Zezwolenia można także udzielić w przypadku, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Nowe typy zezwoleń od 1 stycznia 2018 r. – zezwolenie na pracę sezonową i zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 − seven =