Z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę mamy do czynienia w przypadku naruszenia przez pracodawcę jednego bądź kilku przepisów dotyczących jednostronnego zakończenia łączącego strony stosunku prawnego. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać rozwiązanie umowy:

  1. z pracownikiem, podlegającym szczególnej ochronie, na przykład pracownikiem, któremu do uzyskania uprawnień emerytalnych brakuje nie więcej, niż cztery lata;
  2. z jednoczesnym, bezpodstawnym skróceniem okresu wypowiedzenia, czyli w przypadku, gdy zakład pracy nie podlega likwidacji lub upadłości;
  3. bez konsultacji z właściwymi organizacjami związkowymi, gdy wymagają tego przepisy;
  4. z naruszeniem formy wypowiedzenia;
  5. przy jednoczesny braku lub nienależytym poinformowaniu pracownika o jego prawach, w tym między innymi prawie do złożenia wniosku o sprostowanie świadectwa pracy.

            W przypadku bezprawnego rozwiązania umowy przez pracodawcę, pracownik nie jest jednak całkowicie bezbronny. Kodeks pracy przewiduje, iż może on w takiej sytuacji wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy.

            Wnosząc odwołanie należy sprecyzować swoje żądanie, określając jednoznacznie, czy domagamy się uznania bezskuteczności wypowiedzenia, a w konsekwencji przywrócenia do pracy, czy też odszkodowania. Co do zasady sąd dążył będzie do rozpoznania sprawy w zgodzie ze złożonym wnioskiem, z wyjątkiem sytuacji gdy uzna, iż przywrócenie do pracy jest niemożliwe lub niecelowe, przyznając wtedy odszkodowanie.

            W przypadku gdy sąd orzeknie o przywróceniu do pracy, pracodawca nie może odmówić ponownego zatrudnienia pracownika, chyba że ten w ciągu 7 dni od dnia przywrócenia do pracy nie zgłosił on gotowości niezwłocznego podjęcia pracy. Warto podkreślić, iż za czas pozostawania bez pracy przysługuje wynagrodzenie, nie więcej jednak niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące – nie więcej niż za 1 miesiąc. Wyjątkowo traktowani są w tym zakresie pracownicy podlegający ochronie przedemerytalnej oraz kobiety w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, którym wynagrodzenie przysługuje za cały czas pozostawania bez pracy.

            Z kolei orzekając o odszkodowaniu, sąd przyznaje je w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *