Umowa o pracę reguluje stosunek prawny łączący pracownika i pracodawcę. Z wyjątkiem umów na czas określony, zawartych na okres krótszy niż siedem miesięcy, umowa taka może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron. Stosunek pracy ulega wtedy rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia w przypadku umów na czas określony, zawartych na czas co najmniej sześciu miesięcy wynosi 14 dni. W przypadku umów na czas nieokreślony, długość okresu wypowiedzenia zdeterminowana jest przepisami kodeksu pracy i wynosi odpowiednio 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy lub 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.  

Pracownik, wypowiadając pracodawcy umowę o pracę nie ma obowiązku zachowania formy pisemnej. Warto jednak jej dochować ze względu na charakter dowodowy pisma. Składając wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik powinien przede wszystkich wyraźnie wykazać swoją wolę jej rozwiązania po upływie okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy użyć sformułowania „niniejszym wypowiadam umowę o pracę”. Warto również dodać, kiedy umowa została zawarta. Dodatkowymi elementami są data złożenia oświadczenia, istotna ze względu na rozpoczęcie biegu terminu wypowiedzenia oraz podpis pracownika.

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę, przepisy narzucają większy formalizm. W przypadku umowy na czas określony wystarczy, by pracodawca – podobnie jak w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika – wyraził wolę rozwiązania umowy, wskazując jednocześnie termin, z upływem którego umowa ulegnie rozwiązaniu. Tu również istotne jest wskazanie daty sporządzenia pisma, a także daty doręczenia go pracownikowi, który potwierdza otrzymanie pisma własnym podpisem.

Wypowiadając umowę o pracę na czas nieokreślony, oprócz wskazanych powyżej elementów, pracodawca ma obowiązek również uzasadnić wypowiedzenie. Uzasadnienie wypowiedzenia jest istotne, gdyż brak jego wskazania powoduje, iż wypowiedzenie dokonane jest niezgodnie z prawem.

Ponadto, zarówno w przypadku umowy na czas określony, jak i na czas nieokreślony, w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wskazać pracownikowi właściwy Sąd pracy, do którego pracownik w terminie siedmiu dni może się odwołać od decyzji pracodawcy.

Elementem fakultatywnym jest oświadczenie o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik nie ma obowiązku przychodzić do pracy do czasu rozwiązania umowy. Zachowuje jednak prawo do wynagrodzenia za cały ten okres.

Co powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *