Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, może zostać zastosowane i wykorzystane przez pracodawcę tylko w szczególnych okolicznościach i tylko, gdy zostaną spełnione przesłanki ustawowe uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania stosownego okresu

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub wypowiadając umowę bez okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wskazania przyczyny złożenia takiego oświadczenia woli. Te same przyczyny zobowiązany jest również wskazać reprezentującym pracownika organizacjom związkowym.

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Pojęcie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika nie zostało precyzyjnie określone przepisami prawa. W wyniku tego możliwe jest zarówno stosunkowo swobodne kształtowanie łączącego strony stosunku prawnego, jak i stosowanie szerokiej interpretacji stanu faktycznego.             Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, pracodawca uzyskał

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę mamy do czynienia w przypadku naruszenia przez pracodawcę jednego bądź kilku przepisów dotyczących jednostronnego zakończenia łączącego strony stosunku prawnego. Tym samym za niezgodne z prawem należy uznać rozwiązanie umowy: