Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w razie bezprawnego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Nagła utrata pracy wskutek rozwiązania jej przez pracodawcę w trybie natychmiastowym, a więc bez zachowania okresu wypowiedzenia, zawsze stanowi dla pracownika ciężkie doświadczenie. Niestety bardzo często zdarza się, że pomimo pisemnego przedstawienia pracownikowi przez pracodawcę pisemnego wyjaśnienia powziętej przez siebie

CZY MOŻNA KARAĆ DWA RAZY ZA TO SAMO PRZEWINIENIE? – CZYLI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW W KODEKSIE PRACY.

CZY MOŻNA KARAĆ DWA RAZY ZA TO SAMO PRZEWINIENIE? – CZYLI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA PRACOWNIKÓW  W KODEKSIE PRACY.

W kodeksie pracy przewidziano możliwość karania przez pracodawcę pracownika naruszającego ciążące na nim obowiązki pracownicze. W praktyce niejednokrotnie pojawia się pytanie na temat tego jakimi zasadami winien kierować się pracodawca stosując środki dyscyplinujące. Czy pracodawca ma w powyższym zakresie pełną

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, może zostać zastosowane i wykorzystane przez pracodawcę tylko w szczególnych okolicznościach i tylko, gdy zostaną spełnione przesłanki ustawowe uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania stosownego okresu

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia kojarzy się zwykle z tak zwanym zwolnieniem dyscyplinarnym, czyli takim zachowaniem pracownika, które stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Przepisy przewidują jednak możliwość rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia w przypadku długotrwałej

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę

Zgodnie z postanowieniami kodeksu pracy pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub wypowiadając umowę bez okresu wypowiedzenia, ma obowiązek wskazania przyczyny złożenia takiego oświadczenia woli. Te same przyczyny zobowiązany jest również wskazać reprezentującym pracownika organizacjom związkowym.

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy

Pojęcie zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika nie zostało precyzyjnie określone przepisami prawa. W wyniku tego możliwe jest zarówno stosunkowo swobodne kształtowanie łączącego strony stosunku prawnego, jak i stosowanie szerokiej interpretacji stanu faktycznego.             Zgodnie z zamysłem ustawodawcy, pracodawca uzyskał